in Lifehacki

Skrypt Powershell eksportujący dokumenty Word do PDF

Skrypt pozwala na masowe wyeksportowanie plików .doc i docx z katalogu podanego jako parametr -i do podkatalogu /PDF. Nie zapisuje pliku Word po eksporcie oraz generuje zakładki na podstawie nagłówków (zob. linie 28 i 32).

Sposób użycia:

printpdf.ps1 -i C:\directory\to\export

Nie jestem autorem całego skryptu, bowiem większość została zebrana z różnych odpowiedzi na Stackoverflow na zapytanie “batch pdf printing”.

Param(
  [string]$i
 )
$input_dir = $i
$output_dir = "$($input_dir)\PDF"
# Create output directory if not exist
If(!(test-path $output_dir))
{
New-Item -ItemType Directory -Path $output_dir -Force 
}
Add-type -AssemblyName Microsoft.Office.Interop.Word
# This filter will find .doc as well as .docx documents
Get-ChildItem -Path $input_dir -Filter *.doc? | ForEach-Object {
  
 $wdSourceFile = $_.FullName
 $wdExportFile = "$($input_dir)\PDF\$($_.BaseName).pdf"
 "Opening " + $_

 $wdExportFormat = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportFormat]::wdExportFormatPDF
 $wdOpenAfterExport = $false
 $wdExportOptimizeFor = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportOptimizeFor]::wdExportOptimizeForPrint
 $wdExportRange = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportRange]::wdExportAllDocument
 $wdStartPage = 0
 $wdEndPage = 0
 $wdExportItem = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportItem]::wdExportDocumentContent
 $wdIncludeDocProps = $true
 $wdKeepIRM = $true
 $wdCreateBookmarks = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportCreateBookmarks]::wdExportCreateHeadingBookmarks
 $wdDocStructureTags = $true
 $wdBitmapMissingFonts = $true
 $wdUseISO19005_1 = $false
 $wdSaveOpt = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdSaveOptions]::wdDoNotSaveChanges

 $wdApplication = $null;
 $wdDocument = $null;

 try
 {
    $wdApplication = New-Object -ComObject "Word.Application"
    $wdDocument = $wdApplication.Documents.Open($wdSourceFile)
    $wdDocument.ExportAsFixedFormat(
    $wdExportFile,
    $wdExportFormat,
    $wdOpenAfterExport,
    $wdExportOptimizeFor,
    $wdExportRange,
    $wdStartPage,
    $wdEndPage,
    $wdExportItem,
    $wdIncludeDocProps,
    $wdKeepIRM,
    $wdCreateBookmarks,
    $wdDocStructureTags,
    $wdBitmapMissingFonts,
    $wdUseISO19005_1
    )
 }
 catch
 {
    $wshShell = New-Object -ComObject WScript.Shell
    $wshShell.Popup($_.Exception.ToString(), 0, "Error", 0)
    $wshShell = $null
 }
 finally
 {
    if ($wdDocument)
    {
     $wdDocument.Close($wdSaveOpt)
     $wdDocument = $null
    }
    if ($wdApplication)
    {
     $wdApplication.Quit()
     $wdApplication = $null
    }
    [GC]::Collect()
    [GC]::WaitForPendingFinalizers()
 }
  "Document printed to \PDF\$($_.BaseName).pdf"
}