Python 3.6 and 2.7 side by side

In order to use two versions of Python on one Windows 10 machine while keeping the 3.6 as the default environment we can use a simple trick. The final solution gives us following effect:

> python --version
Python 3.6.1
> py2
> python --version
Python 2.7.13
> py3
> python --version
Python 3.6.1

The procedure is fairly easy and involves two simple one-line scripts. During Python 3.6 installation you should add the executable folder to environmental variables. Note the selected installation path as we’ll use it later.

Continue reading

Skrypt Powershell eksportujący dokumenty Word do PDF

Skrypt pozwala na masowe wyeksportowanie plików .doc i docx z katalogu podanego jako parametr -i do podkatalogu /PDF. Nie zapisuje pliku Word po eksporcie oraz generuje zakładki na podstawie nagłówków (zob. linie 28 i 32).

Sposób użycia:

printpdf.ps1 -i C:\directory\to\export

Nie jestem autorem całego skryptu, bowiem większość została zebrana z różnych odpowiedzi na Stackoverflow na zapytanie “batch pdf printing”. Szczególnie należy podziękować:

Param(
  [string]$i
 )
$input_dir = $i
$output_dir = "$($input_dir)\PDF"
# Create output directory if not exist
If(!(test-path $output_dir))
{
New-Item -ItemType Directory -Path $output_dir -Force 
}
Add-type -AssemblyName Microsoft.Office.Interop.Word
# This filter will find .doc as well as .docx documents
Get-ChildItem -Path $input_dir -Filter *.doc? | ForEach-Object {
  
 $wdSourceFile = $_.FullName
 $wdExportFile = "$($input_dir)\PDF\$($_.BaseName).pdf"
 "Opening " + $_

 $wdExportFormat = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportFormat]::wdExportFormatPDF
 $wdOpenAfterExport = $false
 $wdExportOptimizeFor = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportOptimizeFor]::wdExportOptimizeForPrint
 $wdExportRange = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportRange]::wdExportAllDocument
 $wdStartPage = 0
 $wdEndPage = 0
 $wdExportItem = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportItem]::wdExportDocumentContent
 $wdIncludeDocProps = $true
 $wdKeepIRM = $true
 $wdCreateBookmarks = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdExportCreateBookmarks]::wdExportCreateHeadingBookmarks
 $wdDocStructureTags = $true
 $wdBitmapMissingFonts = $true
 $wdUseISO19005_1 = $false
 $wdSaveOpt = [Microsoft.Office.Interop.Word.WdSaveOptions]::wdDoNotSaveChanges

 $wdApplication = $null;
 $wdDocument = $null;

 try
 {
    $wdApplication = New-Object -ComObject "Word.Application"
    $wdDocument = $wdApplication.Documents.Open($wdSourceFile)
    $wdDocument.ExportAsFixedFormat(
    $wdExportFile,
    $wdExportFormat,
    $wdOpenAfterExport,
    $wdExportOptimizeFor,
    $wdExportRange,
    $wdStartPage,
    $wdEndPage,
    $wdExportItem,
    $wdIncludeDocProps,
    $wdKeepIRM,
    $wdCreateBookmarks,
    $wdDocStructureTags,
    $wdBitmapMissingFonts,
    $wdUseISO19005_1
    )
 }
 catch
 {
    $wshShell = New-Object -ComObject WScript.Shell
    $wshShell.Popup($_.Exception.ToString(), 0, "Error", 0)
    $wshShell = $null
 }
 finally
 {
    if ($wdDocument)
    {
     $wdDocument.Close($wdSaveOpt)
     $wdDocument = $null
    }
    if ($wdApplication)
    {
     $wdApplication.Quit()
     $wdApplication = $null
    }
    [GC]::Collect()
    [GC]::WaitForPendingFinalizers()
 }
  "Document printed to \PDF\$($_.BaseName).pdf"
}

 

Przydatne snippety w Visual Studio

Właśnie odkryłem coś, co na zawsze zmieni moją pracę w Visual Studio – snippety, czyli automatyczne wstawki pewnych typowych struktur kodu, które można modyfikować w trakcie pisania. Od razu zacznę od czegoś prostego, ale bardzo przydatnego.

Console.WriteLine();

W edytorze wystarczy wpisać cw, a następnie nacisnąć Tab

Continue reading